Photo
Cộng-Đồng
Lịch-Sử Cộng-Đồng
Lịch-Sử Cộng-Đồng

1975-1977: NHỮNG NGÀY ÐẦU TẠI THA HƯƠNG. TỪ ÐẠI CHỦNG VIỆN SHERBROOKE ÐẾN NHÀ NHỜ SAINT FRANÇOIS SOLANO.
Sau khi Saigon thất-thủ và Miền Nam Việt-Nam rơi vào ách Cộng-sản, đồng-bào Việt-Nam nói chung và người Công-giáo nói riêng ồ-ạt tìm đủ mọi phương-tiện để trốn thoát ra nước ngoài. Họ được đưa đến các trại tạm trú ở các đảo Guam và lục địa Hoa-Kỳ hoặc Hương Cảng như một số trên chiếc tầu Truờng Xuân. Từ các trại đó từ giữa tháng 5 – 1975, hàng ngàn người đã được thâu nhận vào Canada.
Các Linh-mục Quản-nhiệm
Các Linh-mục Quản-nhiệm

Trong văn-thư bổ-nhiệm ký ngày 03-10-1979 gửi Cha Paul Nguyễn-Gia-Ðệ, Ðức Cha Paul Grégoire có viết: "... Pour votre ministère comme "missionnaire" auprès des Vietnamiens, vous vous servirez de la chapelle de l’Oratoire des Pères de la Congrégation du Saint-Sacrement, 530 avenue Mont-Royal Est Montréal..." Tòa Tổng-Giám-Mục dùng danh-từ "missionnaire", có nghĩa là thừa-sai, và các giáo-hữu gọi là "Cha Tuyên-úy".


Hội-Đồng Quản Trị
Hội-Đồng Quản Trị

Trong thời-gian đầu, khi chưa có Quy-chế của Tòa Tổng-Giám-Mục, Cộng-đồng đã thể theo tổ-chức tại các giáo-xứ ở quê nhà, để cử ra Hội-đồng giáo-xứ. Ðầu năm 1980, Cha Paul Nguyễn-Gia-Ðệ, sau khi thăm hỏi ý-kiến giáo-dân, đã cho bầu ra một ban Chấp-hành, gồm 6 người, và đệ-trình lên Tòa Tổng-Giám-Mục.
Sau khi Cộng-đồng Công-giáo Việt-Nam tại Montréal nhận được Bản Quy-chế số 1 của Tòa Tổng-Giám-Mục, ký ngày 14-3-1981, ấn-định thể-thức tổ-chức điều-hành hoạt-động, một Hội-đồng Quản-trị đã được bầu ra, gồm 6 Ủy-viên với những nhiệm kỳ khác nhau theo đúng Quy-chế (truớc đó là theo thể thức liên danh).
Hội-Đồng Mục Vụ
Hội-Đồng Mục Vụ

Bắt đầu được thành-lập từ năm 1984, theo tổ-chức của các giáo-xứ tại Canada, do Cha quản-nhiệm làm chủ-tịch, lúc đầu gồm có một Phối-trí-viên, một Tổng-thư-ký, một Ban Phụng-vụ và Ban văn-hoá xã-hội, và từ đầu năm 1986 thêm Ban Truyền-giáo, phụ-trách về các lớp giáo-lý: giáo lý tân-tòng và lớp giáo-lý cho thiếu-nhi. Cũng từ đầu năm 1986 Hội-đồng Mục-vụ được cải-tổ lại : Ban truyền-giáo, Ban Phụng-vụ và Ban Văn-hoá xã-hội.