Hội-Đồng Quản-Trị
(Trích theo "Lịch sử Cộng-đồng Công-giáo Việt-Nam tại Montréal") - Ngày 09-11-1979, Ðức TGM Paul Grégoire ký văn-thư chính-thức thiết-lập Cộng-đồng Công-giáo Việt-Nam tại Montréal theo quy luật của Giáo-hội, với danh xưng là "Mission Catholique Vietnamienne Bienheureux André Trung".

Ngày Chúa Nhật 11-11-1979 sau đó được Cộng đồng chọn để chính thức ra mắt. Ðức Tổng-Giám-Mục đã đích thân tới cắt băng khánh thành bức ảnh Chân-Phúc Anrê Trung và chủ-sự Thánh Lễ đại-trào. Buổi lễ đồng-tế đã được cử-hành hết sức trang trọng trước sự hân-hoan của mọi người. Các giáo-hữu bồi hồi xúc-động khi cảm thấy từ đây, ở nơi tha-hương đất khách, mình có được một "giáo-xứ riêng".

Sau khi đã thiết-lập Cộng-đồng Công-giáo Việt-Nam tại Montréal theo quy-luật của Giáo-hội, Tòa Tổng-Giám-Mục lại chiếu theo Ðiều 19 của đạo luật về các vị Giám-Mục công-giáo Roma, xin Chính-phủ Québec thừa-nhận tính cách pháp-nhân của Cộng-đồng.

Ngày 28-11-1979, Chính-phủ Tỉnh-bang Québec, do ông René Lévesque làm Thủ-tướng, đã ban-hành Quyết-định thừa nhận "Cộng-đồng Công-giáo Việt-Nam" tại Montréal là một Hiệp-hội có mục đích tôn-giáo, giáo-dục và bác-ái, được thiết-lập theo quy-chế đạo-luật về các Vị Giám-Mục Công-giáo Rôma (L.R.Q. Chương E. 17).

Quyết-định này được đăng-ký ngày 13-2-1980 (Libro 1538 Folio 127) và Cộng-Ðồng Công-giáo Việt-Nam tại Montréal có tư-cách pháp-nhân, một sự-trạng họa-hiếm đối với những người di-cư tỵ-nạn tại các quốc-gia trên thế-giới. Vinh-dự lớn lao này sở dĩ có được là nhờ có sự giúp đỡ tận tình của Ðức Ông Mario Paquette và là một đặc-ân của Ðức Cha Paul Grégoire, Tổng-Giám-Mục Ðịa-phận.

Trong thời-gian đầu, khi chưa có Quy-chế của Tòa Tổng-Giám-Mục, Cộng-đồng đã thể theo tổ-chức tại các giáo-xứ ở quê nhà, để cử ra Hội-đồng giáo-xứ. Ðầu năm 1980, Cha Paul Nguyễn-Gia-Ðệ, sau khi thăm hỏi ý-kiến giáo-dân, đã cho bầu ra một ban Chấp-hành, gồm 6 người, và đệ-trình lên Tòa Tổng-Giám-Mục.

Sau khi Cộng-đồng Công-giáo Việt-Nam tại Montréal nhận được Bản Quy-chế số 1 (Règlement No 1) của Tòa Tổng-Giám-Mục, ký ngày 14-3-1981, ấn-định thể-thức tổ-chức điều-hành hoạt-động, một Hội-đồng Quản-trị đã được bầu ra, gồm 6 Ủy-viên với những nhiệm kỳ khác nhau theo đúng Quy-chế (truớc đó là theo thể thức liên danh):
Hội-Đồng Quản-Trị Đương-Nhiệm


Chức Vụ Tên Họ Điện Thoại
Chủ Tịch Linh Mục J.B Đinh Thanh Sơn (514) 554-0009
Tổng Thư ký Ông Phạm Vũ Biền (514) 775-2367
Tài Chánh Ông Hoàng Anh Tuấn (514) 374-3811
Thủ Quĩ Ông Trần Văn Thanh (514) 600-0739
Kiến Thiết Ông Thân Văn Thịnh (514) 757-1562
Nội Vụ Ông Nguyễn Viết Chính (514) 887-8181
Ngoại Vụ Ông Nguyễn Xuân Tiệc (514) 932-4437